Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วิดีโอ

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก Active learning: Challenges and Innovation วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 view[21]
ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ view[32]
โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[110]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[166]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59) view[143]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[146]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[149]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[178]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[163]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[166]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
690
ปี 2559
6,899


ข่าวประชาสัมพันธ์

Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation view[73]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation view[24]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” view[126]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” view[159]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" view[178]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... view[143]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” view[137]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 view[165]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 view[139]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 view[315]

อ่านทั้งหมด>>>

ปฏิทินกิจกรรม

2559/2016

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดโครงการ/เอกสารประกอบ

อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2559 view[16]
วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงานการเรียนการสอน Active Learning 6 กันยายน 2559 view[17]
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 view[87]
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ view[59]
โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[105]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[104]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และ..." (18 พ.ค.59) view[140]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59) view[179]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[165]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[178]

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[12]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 view[12]
แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 view[57]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) view[49]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) view[45]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) view[43]
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 view[75]
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) view[97]
วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[60]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[86]

อ่านทั้งหมด>>>

Share And Learn

วิธีเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต windows 7 โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[157]
ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[237]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[212]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[199]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[187]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[122]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[117]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[1782]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[165]
การสร้างสารบัญอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[210]

อ่านทั้งหมด>>>

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

Generic placeholder image
ปีที่ 2 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
    

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป