Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วิดีโอ

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 view[13]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 view[49]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 view[1393]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 view[283]
การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก Active learning: Challenges and Innovation วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 view[368]
ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ view[271]
โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[319]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[305]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59) view[239]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[202]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
902
ปี 2560
2,878


ข่าวประชาสัมพันธ์

Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation view[329]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation view[212]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” view[277]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” view[293]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" view[281]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... view[223]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” view[233]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 view[285]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 view[209]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 view[591]

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดโครงการ/เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 view[18]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 view[178]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560 view[116]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning view[99]
อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 view[74]
อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 view[152]
อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 view[141]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 10 พ.ย. 59 view[209]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 view[126]
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2559 view[187]

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารดาวน์โหลด

แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 view[55]
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) view[69]
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) view[131]
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ view[75]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[69]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 view[86]
แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 view[153]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) view[126]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) view[115]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) view[119]

อ่านทั้งหมด>>>

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

Generic placeholder image
ปีที่ 2 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 2 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
    

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป