Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ขยายเวลารับบทคัดย่อ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Challenges and Innovations” ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วิดีโอ

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[79]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[90]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[120]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[143]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[92]
บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก view[98]
แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2558 view[94]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ view[114]
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย view[92]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ view[118]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
627
ปี 2559
2,886


ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดกิจกรรม

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารดาวน์โหลด

รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) view[31]
วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[24]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[51]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 view[48]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 view[46]
(ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร view[145]
ข้อมูลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร view[515]
รหัสหลักสูตร view[131]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พฤษภาคม 2558) view[213]

อ่านทั้งหมด>>>

Share And Learn

วิธีเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต windows 7 โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[127]
ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[205]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[175]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[170]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[161]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[92]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[95]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[1179]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[141]
การสร้างสารบัญอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[154]

อ่านทั้งหมด>>>

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 4558-8665
    

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป