Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วิดีโอ

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก Active learning: Challenges and Innovation วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 view[8]
ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ view[21]
โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[98]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[139]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59) view[134]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[136]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[142]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[173]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[150]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[160]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
1,402
ปี 2559
6,068


ข่าวประชาสัมพันธ์

Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation view[48]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation view[14]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” view[110]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” view[151]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" view[168]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... view[138]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” view[131]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 view[160]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 view[138]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 view[309]

อ่านทั้งหมด>>>

ปฏิทินกิจกรรม

2559/2016

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดโครงการ/เอกสารประกอบ

การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 view[69]
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ view[43]
โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[86]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[81]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และ..." (18 พ.ค.59) view[128]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59) view[165]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[154]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[167]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[113]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[175]

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 view[44]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) view[39]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) view[37]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) view[33]
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 view[62]
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) view[85]
วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[54]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[80]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 view[100]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 view[71]

อ่านทั้งหมด>>>

Share And Learn

วิธีเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต windows 7 โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[149]
ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[231]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[203]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[193]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[181]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[114]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[113]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[1629]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[160]
การสร้างสารบัญอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[195]

อ่านทั้งหมด>>>

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

Generic placeholder image
ปีที่ 2 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
    

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป