Intranet | อีเมล | ค้นหาบุคลากร | WU CHANNEL

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" ขยายเวลารับบทคัดย่อ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Challenges and Innovations” ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

วิดีโอ

โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[19]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[25]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59) view[39]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[112]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[125]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[153]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[132]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[150]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[98]
บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก view[127]

อ่านทั้งหมด>>>

Statistic

สถิติการเข้าชม
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
651
ปี 2559
3,572


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” view[54]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" view[103]
ขยายเวลารับบทคัดย่อ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก “Active Learning: Challenges and Innovations” view[409]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... view[100]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” view[90]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 view[114]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 view[96]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 view[250]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 view[287]
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 view[157]

อ่านทั้งหมด>>>

รายงานผลการจัดโครงการ/เอกสารประกอบ

โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) view[13]
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) view[26]
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และ..." (18 พ.ค.59) view[76]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59) view[93]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59) view[97]
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย view[102]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[81]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559 view[103]
อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 view[70]
Program for The Seminar on “Leadership and Change in Learning and Teaching through Ownership and Scholarship” view[75]

อ่านทั้งหมด>>>

เอกสารดาวน์โหลด

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) view[7]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) view[8]
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) view[9]
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 view[17]
รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) view[55]
วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 view[38]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 view[67]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 view[62]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 view[55]
(ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร view[152]

อ่านทั้งหมด>>>

Share And Learn

วิธีเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต windows 7 โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[134]
ขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอบน Youtube.com โดย สุรศักดิ์ เชาวลิต load[213]
โปรแกรมปฏิทิน Rainlendar 2.11 โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[188]
นำคลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[180]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย มัณฑนา ปรีชาติวงศ์ load[168]
เทคนิคการนำไฟล์คลิปจาก Youtube มาวางในเว็บไซต์ โดย พณิชา โสพรรณรัตน์ load[99]
การอัพโหลดข้อมูลขึ้นหน้าเว็บไซต์ โดย นฤมล อินปิน load[102]
การใส่หมายเลขหน้าใน Adobe Acrobat X Pro โดย วิศวียา เนาวนัติ load[1321]
การใส่รหัสผ่านป้องกัน Zip file โดย ทัตพิชา เอกาพันธุ์ load[148]
การสร้างสารบัญอย่างง่าย โดย นันทวัฒน์ ฟองมณี load[168]

อ่านทั้งหมด>>>

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้

Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 2
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 2408-2481
     Generic placeholder image
ปีที่ 1 | ฉบับที่ 1
มกราคม ถึง มิถุนายน

ISSN : 2408-2481
    

อ่านทั้งหมด>>>

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป